O nas

Karta

RADY RUCHÓW, STOWARZYSZEŃ I BRACTW ARCHIDIECEZJI CZĘSTOCHOWSKIEJ


1. Powołana do życia dekretem Arcybiskupa Metropolity Częstochowskiego z dnia 10 maja 1995 r. Rada Ruchów, Stowarzyszeń i Bractw, zwana dalej Radą działa na terenie Archidiecezji Częstochowskiej i odpowiednio w jej regionach duszpasterskich, dekanatach i parafiach mając swoją siedzibę w Archidiecezjalnym Centrum Duchowości w Olsztynie k.Częstochowy.

 

2. Celem Rady jest koordynacja posług różnych stowarzyszeń, ruchów i bractw, z zachowaniem własnego charakteru każdego z nich oraz autonomii, jak również ożywienie i wspieranie działalności apostolskiej Kościoła diecezjalnego zarówno w dziedzinie ewangelizacji i uświęcania wszystkich stanów Kościoła, jak i dobroczynności, pracy społecznej oraz na innych polach (por. DA 26).

 

3. Radę stanowią wszystkie Ruchy, Stowarzyszenia i Bractwa uznane przez władzę kościelną za katolickie. Każde z nich jest równouprawnione w inicjowaniu wspólnych przedsięwzięć.

 

4. Ruchy, Stowarzyszenia i Bractwa uczestniczą w pracach Rady poprzez swoich przedstawicieli w osobach: Moderator/Asystent, Animator/Prezes i delegaci wybrani przez własne Wspólnoty, z których Rada wybiera na okres 3 lat dziewięcio-osobowy Zarząd, zgodnie z Procedurą Wyborów zamieszczoną w Załączniku nr 1 do Karty Rady.

 

5. Arcybiskup Metropolita Częstochowski wybiera i ustanawia przewodniczącego Rady z grona Zarządu. Na wniosek przewodniczącego Rady Zarząd wybiera ze swego grona dwóch zastępców, sekretarza i skarbnika. Zarząd kieruje pracami Rady.

 

6. Spotkania Rady odbywają się przynajmniej dwa razy w roku kalendarzowym, a spotkania Zarządu, co najmniej raz na kwartał. Podsumowaniem rocznej pracy Rady jest „Forum” - plenarne spotkanie przedstawicieli wszystkich Wspólnot zrzeszonych w Radzie z terenu całej Archidiecezji i członków Zarządów Rad Rejonowych i Dekanalnych. Spotkanie to ma charakter sprawozdawczo-programowy i formacyjny.

 

7. W skład zarządu Rad Dekanalnych wchodzą liderzy wszystkich istniejących na tym terenie Zrzeszeń Katolickich. Zarząd Rad Rejonowych stanowią wszyscy Prezesi Rad Dekanalnych.

 

8. Rada ma swojego asystenta kościelnego, którym jest kapłan powołany do tej posługi przez Arcybiskupa Metropolitę Częstochowskiego, którego zadaniem jest czuwanie nad realizacją celów Rady i zgodnością podejmowanych przez nią zadań z duszpasterskim programem Archidiecezji Częstochowskiej.

 

 

9. Zadaniami Rady kierowanej przez Zarząd są:

 

a) troska o włączenie jak największej liczby wiernych świeckich w życie i posługę Kościoła diecezjalnego;

 

b) ocena, kierowanie i promowanie inicjatyw dotyczących apostolstwa świeckich w różnych obszarach życia religijnego i społecznego diecezji;

 

c) współpraca z:

- organizacjami świeckimi, które zajmują się apostolstwem w diecezji, regionu, dekanatu, czy poszczególnych parafii;

- stowarzyszeniami katolickimi oraz sodalicjami, które inicjują i wspierają poprzez swoją statutową działalność apostolstwo oraz aktywność duchową wiernych świeckich;

- ruchami apostolskimi i ewangelizacyjnymi, które troszczą się o formację ludzką, intelektualną, duchową i pastoralną swoich członków;

-bractwami i instytucjami charytatywnymi, które podejmują różne dzieła wspierające najuboższych i najbardziej potrzebujących w diecezji i poszczególnych parafii;

 

d) wspieranie aktywnego uczestnictwa wiernych świeckich w dziedzinach: katechetycznej, liturgicznej, sakramentalnej, oświatowo-wychowawczej i publicznej;

 

e) dbałość o przestrzeganie praw kościelnych przez Wspólnoty i poszczególnych członków;

 

f) troszczenie się o wspólne dobro duchowe i materialne Kościoła diecezjalnego oraz społeczności lokalnej.

 

g) inicjowanie i organizowanie sesji, sympozjów i spotkań mających na celu kształtowanie świadomości religijnej i społecznej wiernych świeckich oraz budzenie odpowiedzialności za Kościół i naród;

 

h) organizowanie pielgrzymek i innych imprez o charakterze formacyjnym, edukacyjnym i rekreacyjnym.

 

i) prowadzenie Sekretariatu i Centrum Informacji o Ruchach, Stowarzyszeniach i Bractwach przy Domu Rekolekcyjnym Święta Puszcza w Olsztynie k.Częstochowy, w celu gromadzenia i udostępniania informacji na temat apostolstwa świeckich w Archidiecezji Częstochowskiej.

 

j) promocja Ruchów, Stowarzyszeń i Bractw Archidiecezji Częstochowskiej w dostępnych środkach społecznej komunikacji.

 

10. Rada Ruchów, Stowarzyszeń i Bractw Archidiecezji Częstochowskiej obiera św. Jadwigę Królową za patronkę i przyrzeka dołożyć wszelkich starań dla szerzenia Jej kultu.

 

11. Rada ustanawia niedzielę Objawienia Pańskiego patronalnym Świętem Ruchów, Stowarzyszeń i Bractw Katolickich Archidiecezji Częstochowskiej, a niedzielę Zesłania Ducha Świętego dniem ich prezentacji na terenie parafii.

 

12. Rada ściśle współpracuje z Ogólnopolską Radą Ruchów Katolickich w realizacji zadań Kościoła w Polsce.

 

ks. dr Marian Mikołajczyk                                                   + dr Stanisław Nowak

Wikariusz Generalny                                                    Arcybiskup Metropolita Częstochowski

 

Częstochowa, 11 listopada 2002 r.

Święta Jadwiga

swieta-jadwiga.jpg